กรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ตรงตามความเป็นจริงและ ความคิดเห็นของนักเรียน
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 
 
นักเรียนอยู่ในระดับชั้น
 

1. ความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
จาก การทัศนศึกษา หมู่บ้านสถาพร รังสิต

 
2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนในการทำกิจกรรมกลุ่ม
 
3. กิจกรรมในค่ายช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
 
4. กิจกรรมในค่ายส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
5. กิจกรรมในค่ายทำให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 
6. กิจกรรมในค่ายส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
7. กิจกรรมในค่ายส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารีและพร้อมช่วยเหลือผู้ยากไร้
 
8. การเอาใจใส่ของครูและวิทยากรต่อนักเรียนในค่าย
 
9. ความพึงพอใจต่อการบริการอาหาร และอาหารว่าง
 
10 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม
 
11. ข้อเสนอแนะ

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน